bg+359 878 864160, + 359 2 9805610 info@vakancia.com
+359 878 864160, + 359 2 9805610 info@vakancia.com

Category

Новини

ПРОЕКТ: BG05M9OP001-4.003-0043-C02 „Осигуряване на устойчива заетост за маргинализирани общности, посредством съвместяване на професионалния и личния живот” Процедура № BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партньорства” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Бенефициент по проекта: „Ваканция“ ООД Партньор по проекта: Изследователски център за човешко развитие, Литва Основна цел на проекта: Установяване на транснационално сътрудничество по отношение на...
Вижте Повече